BCL Biological Characterization Property Laboratory

กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ

พัน|

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ พร้อมมีมาตรฐานการทดสอบระดับสากลตามความต้องการจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เป้าหมายของงาน |

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเทคนิคต่างๆ

ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน |
  • ให้บริการวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวภาพ ทดสอบหา Enzyme Activity Testing เพื่อช่วยสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอก และงานวิจัยทั้งภายใน-นอก สวทช.
  • ให้คำแนะนำทางเทคนิค การใช้อุปกรณ์/ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และรวบรวมองค์ความรู้ไว้ในองค์กร