หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ของเรา

NCTC as a Partner for Characterization and Testing Laboratory in Thailand

บริการของเรา

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NSTDA Characterization and Testing Service Center, NCTC เป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ บริการวิเคราะทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก โดยทำงานตาม 10 ประเด็นมุ่งเน้นของประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในของ สวทช. ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์งานที่ซับซ้อนได้ พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง (7x24 Fast Service Best Quality) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service NCTC เพิ่มขอบข่ายการให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 22 แห่ง ในการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ภายใต้ห้องปฏิบัติการ 4 กลุ่ม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ บริการวิเคราะห์ศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยภาพถ่าย วิเคราะห์หาโครงสร้างของพื้นผิวทั้ง 2 และ 3 มิติ การตรวจหาชนิดของสารประกอบที่พื้นผิวทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุ ศึกษาโครงสร้างของผลึก ขนาด รูปร่าง สามารถหาสถานะทางเคมี พันธะทางเคมี แสดงการกระจายตัวของธาตุในแนวลึก วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ เช่น การไหลตัวของพลาสติก สมบัติเชิงความร้อนของวัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การวัดค่าการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน และการทดสอบอุณหภูมิการคงรูปทางความร้อนและอุณหภูมิของการอ่อนตัว โดยให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำสูง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยระบุชนิดของสารด้วยเลขมวล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำมาก สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น นำไปใช้หาสารตกค้างหรือสารที่เป็นอันตรายในอาหาร หรือชิ้นส่วนยานยนต์ได้ วิเคราะห์ธาตุได้พร้อมกันหลายธาตุ วิเคราะห์ธาตุที่ความเข้มข้นต่ำ และวิเคราะห์หาไอโซโทปของธาตุตามอัตราส่วนมวลต่อประจุ การวิเคราะห์หาตำแหน่ง ชนิด ปริมาณ การกระจายตัว และ Metabolite ของสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆ ในตัวอย่าง รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเฉพาะทาง อาหารเพื่อผู้สูงอายุ สมุนไพร และยารักษาโรค

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ สามารถตรวจวัดหาค่ากิจกรรมเอนไซม์ เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธีปฏิบัติงานตาม NSTDA Standard Method

และห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ให้บริการศึกษาทดสอบทางด้านพิษวิทยาของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยออกแบบกระบวนการและใช้วิธีการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้แก่ OECD test guideline และ ISO 10993 เน้นการใช้วิธีทางเลือกทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง (Alternatives to animal testing) รวมถึงให้คำแนะนำในการทดสอบและแปลผลการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ ให้บริการให้บริการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้วยระบบการทดสอบที่ออกแบบที่ตอบโจทย์ของลูกค้า นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (antibacterial testing) ของวัสดุประเภทต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามวิธีมาตรฐานสากล โดยใช้แบคทีเรียทดสอบทั้งแกรมบวกและแกรมลบ

นอกจากบริการทางด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ยังมีงานบริการในด้านของการพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ โดยมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้บริการซ่อมแซม รวมถึงการให้บริการออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออีกด้วย

ข่าวสารของเรา